Menu
EUR
  • Alles voor het dier
  • Meer dan 70 jaar ervaring
  • Persoonlijk advies van experts

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Smulders Diervoeders
Loosbraak 30
5482 TZ Schijndel
KVK: 17275666
BTW.nr NL 14.90.63.866.B.01

Artikel 1 - DEFINITIES
1. Onder algemene voorwaarden wordt verstaan de onderhavige algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van Smulders Diervoeders;
2. Onder verkoper wordt verstaan Smulders Diervoeders, gevestigd te Schijndel.
3. Onder koper wordt verstaan iedere natuurlijke persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon die bij Smulders Diervoeders een order plaatst dan wel een overeenkomst sluit.
4. Onder overeenkomst op afstand wordt verstaan: elke overeenkomst waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van één of meer technieken voor communicatie op afstand.
5. Onder goederen wordt verstaan: alle producten die het onderwerp zijn van een overeenkomst.

Artikel 2 - TOEPASSELIJKHEID
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten, overeenkomsten op afstand, alsmede de totstandkoming van overeenkomsten, en overige rechtsbetrekkingen tussen verkoper en koper.
2. Aanvullingen en/of afwijkingen van deze algemene voorwaarden moeten schriftelijk overeengekomen worden en gelden alleen voor de overeenkomst waarbij deze gemaakt zijn. Verkoper wijst uitdrukkelijk de algemene voorwaarden van koper van de hand indien koper bij aanvaarding van een aanbieding naar de eigen algemene voorwaarden zou hebben verwezen;
3. Rechten en verplichtingen voortvloeiende uit de met verkoper gesloten overeenkomsten kunnen door koper enkel met toestemming van verkoper aan derden worden overgedragen
4. Door of namens verkoper gegeven adviezen doen geen aansprakelijkheid ontstaan en bindt verkoper niet.

Artikel 3 – AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN
1. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding van het aanbod door de koper .
2. De koper kan zich slechts dan op aanvullende of afwijkende bedingen of voorwaarden herroepen, indien deze door verkoper schriftelijk zijn bevestigd. Veranderingen in de opdracht, die vermindering of vermeerdering van de kosten ten gevolge hebben, zullen aanleiding geven tot dienovereenkomstige aanpassing van de overeengekomen prijs.
3. Alle aanbiedingen, zowel in de winkel als op www.smulders-diervoeders.nl zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Alle uitingen op smulders-diervoeders.nl gelden als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
4. Alle Aanbiedingen in de winkel of op www.smulders-diervoeders.nl kunnen door Smulders Diervoeders te allen tijde worden herroepen.
5. Eventueel aanwezig documentatiemateriaal is uitsluitend informatief. Verkoper kan er niet voor instaan dat zich geen afwijkingen zullen voordoen.
6. Smulders Diervoeders kan niet worden gehouden aan aanbiedingen die duidelijk onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van kennelijke invoer-, zet- of drukfouten.
7. Smulders Diervoeders behoudt zich het recht bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren.

Artikel 3a – AANBOD EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMSTEN aanvulling tbv online verkopen
1. De koper ontvangt een bevestiging van de bestelling per e-mail (bestelbevestiging). Deze bevestiging is geen aanvaarding van het aanbod, maar slechts een informatie voor de koper, dat de bestelling is aangekomen.
2. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat Smulders Diervoeders het aanbod heeft geaccepteerd door de producten te verzenden en de verzending naar de koper heeft bevestigd middels een verzendbevestiging.
3. De overeenkomst wordt door Smulders Diervoeders opgeslagen zodat de koopovereenkomst afgehandeld kan worden.
4. De verkoop van de aangeboden artikelen geschiedt uitsluitend in beperkte hoeveelheden aan personen met een handelingsbekwame leeftijd.

Artikel 4 – NIET NAKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Als één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, mag de wederpartij de nakoming van de daartegenover staande verplichting opschorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2. Smulders Diervoeder heeft het recht van terughouding (recht van retentie), als de koper tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3. Als één van de partijen de overeenkomst niet nakomt, is de wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden, tenzij de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigt.

Artikel 6 – LEVERING/LEVERTIJD
1. Op voorraad zijnde producten worden door Smulders Diervoeders in beginsel binnen zeven dagen verstuurd. Smulders Diervoeders zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch tenminste binnen 10 dagen uitvoeren. Indien de bezorging hetzij door (tijdelijk) niet in voorraad zijn, hetzij om andere redenen vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de koper hiervan uiterlijk 5 werkdagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De koper heeft in dat geval het recht om de bestelling zonder kosten te annuleren. Mocht Smulders Diervoeders de betaling inmiddels ontvangen hebben dan zal Smulders Diervoeders per ommegaande de gedane betaling terugstorten.
2. Wanneer bestelde goederen niet leverbaar blijken te zijn, zal Smulders Diervoeders in overleg treden met de koper over het eventueel beschikbaar stellen van vervangende goederen. Stemt de koper niet in met de levering van een vervangend goed, dan heeft hij, los van zijn andere wettelijke rechten, het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat voor hem daaraan kosten zijn verbonden.
3. Levertijden zijn indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook niet te beschouwen als een definitieve termijn. Afhankelijk van de leveringssituatie op de markt, behoudt Smulders Diervoeders zich het recht voor de levering op te schorten.
4. Indien er voor wordt gekozen om producten af te halen, dan dient de koper deze binnen zeven dagen na ontvangst van het bericht van Smulders Diervoeders af te halen. Laat de koper dit na, dan zijn de door Smulders Diervoeders aangetoonde en in redelijkheid gemaakte kosten van het niet tijdig ophalen voor rekening van de koper.

Artikel 7 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
1. De door verkoper aan koper geleverde zaak blijft eigendom van verkoper totdat de gehele koopprijs is voldaan, inclusief eventueel verschuldigde rente en incassokosten;
2. Koper is gerechtigd over de geleverde zaken te beschikken in diens normale bedrijfsuitoefening. Koper is daarbuiten niet bevoegd zonder toestemming van verkoper de aan koper geleverde zaak, die nog niet is betaald, aan derden in (bezitloos) pand te geven, aan derden te verhuren, te verkopen of anderszins daarop een beperkt recht te vestigen danwel daarover te beschikken;
3. Het risico gaat over op koper op het moment dat de producten ter beschikking van koper zijn gesteld.

Artikel 8 - HERROEPINGSCLAUSULE / RECHT VAN RETOUR
1. Tijdens de zichttermijn van 14 dagen heeft de koper een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren, dan wel om te kennen te geven dat van de aangeboden diensten geen gebruikt wordt gemaakt.
2. De zichttermijn van 14 dagen begint met de ontvangst van deze herroepingclausule, echter niet voordat de goederen bij de koper zijn bezorgd. Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient de koper Smulders Diervoeders de annulering schriftelijk (brief, fax of e-mail) en binnen de gestelde termijn toe te sturen, of de producten binnen de gestelde termijn aan Smulders Diervoeders terug te sturen. Als datum van binnenkomst geldt de datum van het poststempel.
3. Indien de koper na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Smulders Diervoeders heeft teruggezonden, is de koop een feit.
4. Om gebruik te maken van het herroepingrecht dient de koper contact op te nemen met Smulders Diervoeders per telefoon, fax of mail.
5. Indien de geleverde artikelen duidelijke materiaal- of fabrieksfouten, waartoe ook transportschades worden gerekend, vertonen dient de koper dit onmiddellijk, in ieder geval binnen de termijn van 14 dagen na levering, bij Smulders Diervoeders aan te geven.
6. Het retourrecht geldt niet voor aangebroken verpakkingen.

Artikel 9 - RETOURNEREN EN RISICO
1. In het geval van retournering worden reeds betaalde bedragen en eventueel gebruik met elkaar verrekend. De koper deelt, indien deze nog niet bekend zijn bankgegevens mee. Kan de koper het ontvangen product niet, gedeeltelijk of alleen in slechte toestand terugbezorgen dan dient de koper de waarde ervan te vergoeden.
2. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en de originele factuur.
3. Retourzendingen worden alleen geaccepteerd indien de betreffende goederen zich in onberispelijke staat bevinden;
4. In geval van retourzendingen om welke reden dan ook, zijn de daarmee gemoeide kosten voor rekening van koper en worden de producten voor zijn risico vervoerd. Eerst na daadwerkelijke ontvangst van de producten is de retourzending voltooid.
5. Bij vooruitbetaling betaalt Smulders Diervoeders het aankoopbedrag inclusief de verzendkosten voor het toezenden binnen 30 dagen aan de koper terug.
6. In behandeling zijnde retourzendingen en reclames kunnen nimmer reden zijn tot opschorting van betalingsverplichtingen.

Artikel 10- AANSPRAKELIJKHEID
1. Overmacht, te verstaan elke omstandigheid buiten wil en toedoen, geeft Smulders Diervoeders het recht naar keuze de overeenkomst te annuleren, of het moment van levering op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Smulders Diervoeders is tegenover de koper nimmer aansprakelijk voor schade opgetreden als gevolg van een gebrek aan de zaak of te late leveranties en voor schade door onjuiste adviezen, tenzij schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Smulders Diervoeders. In het laatstbedoelde geval is de aansprakelijkheid van verkoper beperkt tot een bedrag, gelijk aan het factuurbedrag van de gebrekkige zaak of het gegeven advies.
3. Koper vrijwaart Smulders Diervoeders tegen alle aanspraken van derden ter zake van schade aan of door geleverde zaken, indien zover de schade veroorzaakt is door nalatigheid van koper, ondergeschikten van koper of van anderen die koper in het kader van met (een) derde(n) gesloten overeenkomst(en) heeft gebruikt;

Artikel 11 - BETALING
1. Alle door Smulders Diervoeders aangeboden betalingsmogelijkheden zijn volledig veilig
2. De koper kan bij Smulders Diervoeders betalen via: IDEAL of middels een Factuur:
a. iDEAL is een veilige vorm van internetbankieren waarbij de koper tijdens de bestelling naar de site van zijn bank wordt geleid. In de vertrouwde omgeving van de bank kan de koper de betaling van zijn bestelling veilig afhandelen. Nadat de koper een bevestiging van zijn bank heeft ontvangen keert de koper terug naar Smulders Diervoeders.nl en ontvangt een bestelbevestiging. iDEAL werkt samen met deze Nederlandse banken: ABN Amro, ASN Bank, Fortis, Friesland Bank, ING, Rabobank, SNS Bank en SNS Regio Bank.
b. Factuur: de koper ontvangt de factuur per e-mail of in het pakket toegestuurd. Op de factuur staan de bankgegevens om het openstaande bedrag over te maken. Het totaalbedrag van de bestelling dient binnen 14 dagen na ontvangst te zijn voldaan. Smulders Diervoeders behoudt zich het recht voor om bij de eerste bestelling per overschrijving een kredietwaardigheidscontrole uit te voeren en aan de hand van de uitkomst hiervan de gekozen betalingswijze achteraf te wijzigen. In dat geval wordt de koper onmiddellijk daarvan op de hoogte gesteld en wordt een andere betalingswijze aangeboden.
3. Bij betaling per factuur brengt Smulders Diervoeders administratiekosten in rekening.
4. Bij niet tijdige betaling wordt door verkoper vanaf de vervaldatum tot aan het tijdstip van betaling, over het verschuldigde een rente in rekening gebracht van 1% per maand, waarbij gedeelten van een maand voor een gehele maand worden gerekend;
5. Bij niet tijdige betaling zijn alle incassokosten van Smulders Diervoeders voor rekening van koper. Tevens is Smulders Diervoeders gerechtigd in dat geval administratiekosten aan koper in rekening te brengen. De incassokosten met inbegrip van de administratiekosten worden door partijen gesteld op tenminste 15% van de hoofdvordering, met een minimum van Euro 50,-, te vermeerderen met de daarover verschuldigde BTW.
6. Verrekening door koper met de vordering van verkoper is niet toegestaan.

Artikel 12 – Klachten
1. Klachten dienen volledig en duidelijk omschreven bij voorkeur schriftelijk dan wel elektronisch worden ingediend bij Smulders Diervoeders, tijdig nadat de koper de gebreken heeft ontdekt.
2. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de koper zijn rechten ter zake verliest.

Artikel 13 - SLOTBEPALINGEN
1. Op de aanbiedingen, overeenkomsten en overige rechtsbetrekkingen, onderworpen aan deze algemene voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen zullen steeds trachten eventuele geschillen naar aanleiding van enige overeenkomst op te lossen door goed overleg.

 

Kies uw taal
Kies uw valuta

Recent toegevoegd

0
Vergelijk

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »